برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

غیر‌قابل‌قبول، غیر‌قابل‌قبولِ

دوست عزیز!
این ترکیبِ از خدا بی‌خبر، فارسی که نیست هیچ! جای واژگان و ترکیب‌های بی‌شمار دیگر را هم گرفته‌است.
نگو: قابل تغییر است.   بگو: تغییر‌پذیر است.
نگو: قابل ذکر نیست.   بگو: شایسته، درخور ذکر نیست.
نگو: قابل خوردن نیست.   بگو: خوردنی نیست.
نگو: غیرقابل‌مثال هست.   بگو: مثال‌نزدنی هست.
نگو: غیرقابل‌مهار است.   بگو: مهارنشدنی است/ خارج‌از‌مهار است.
نگو: غیرقابل‌تصور.   بگو: تصور‌نشدنی/ تصور‌شدنی نیست.
نگو: قابل‌بحث نیست.   بگو: بحث‌کردنی هست.
نگو: غیرقابل‌بازگشت.   بگو: بی‌بازگشت.
نگو: قابل‌اطمینان نیست.   بگو: خارج‌از اطمینان/ دور‌از‌اطمینان است./ اطمینان‌آور نیست.