فرانکلین آغازگاه فن ویرایش در ایران است. مؤسسه فرانکلین در سال 1334 با کوشش همایون صنعتی‌زاده تأسیس شد. این موسسه اولین پایگاهی بود که روند و شیوۀ انتشار کتاب را با معیارهای مؤسسۀ انتشاراتی فرانکلین در آمریکا، تطبیق داد. بسیاری از پیشکسوتان ویرایش، از این مؤسسه کار خود را شروع کردند. بر سر اینکه مؤسسه انتشاراتی فرانکلین نخستین مرکزی است که به حرفۀ ویرایش رسمیت بخشیده، اتفاق نظر است. همایون صنعتی‌زاده بنیان‌گذار و مدیر این مؤسسه بود. او دارای اندیشه‌ای روشن بود و به خوبی توانست خواسته‌ها و نیّت‌هایش را محقق‌سازد.